Logo
Preču katalogs
Izpārdošana

Pirkumu grozā nav nevienas preces

Lai pievienotu preces, dodies uz preču katalogu.

Personas datu apstrāde 

Personas datu apstrādes nolūki

SIA “OPTIMERA LATVIA ”, apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:
  •  klienta identificēšanai;
  • līguma un/vai rēķina sagatavošanai un parakstīšanai;
  • preču piegādei un/vai pakalpojumu sniegšanai;
  • garantijas saistību izpildei;
  • klientu apkalpošanai;
  • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
  • klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
  • norēķinu administrēšanai;
 • uzņēmuma telpu un teritorijas drošībai un aizsardzībai. Sīkāk - Videonovērošan politika SIA “OPTIMERA LATVIA” objektos;
 • personāla atlasei;
 • nodibināt un uzturēt darba tiesiskās attiecības, tajā skaitā, cilvēkresursu un darba pārvaldīšanas, nodrošināšanas un organizēšanas, kā arī darba algas izmaksas nolūkos;
 • pieteikumu izskatīšanai un apstrādei;
 • jaunumu izsūtīšana;
 • klientu servisa mērījumiem;
 • informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

Personas datu apstrāde

SIA “OPTIMERA LATVIA” apstrādā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.Personas dati var tikt nodoti uzticamiem servisa partneriem, kas sniedz konkrētus pakalpojumus, piemēram, sistēmas nodrošinātājiem, uzņēmumam, kas sniedz apsardzes un drošības pakalpojumus.

Personas datu saņēmēju kategorijas

SIA “OPTIMERA LATVIA” neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu sadarbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros, kurjerpasta dienestam pasūtījuma piegādei ārpus SIA “OPTIMERA LATVIA” piegādes zonas, IT sistēmas uzturētājam datu uzglabāšanas un apstrādes nolūkā, apsardzes uzņēmumam videonovērošanas ietvaros drošības nodrošināšanai);
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA “OPTIMERA LATVIA” likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs likumīgās intereses.
 • personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

Personas datu glabāšanas ilgums

SIA “OPTIMERA LATVIA” glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar personu noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “OPTIMERA LATVIA” vai persona var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad augstākminētie apstākļi izbeidzas, personas dati tiek arhivēti, dzēsti vai likvidēti.

Piekļuve personas datiem un citas personas tiesības

Personai ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.Personai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA “OPTIMERA LATVIA” piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz personu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA “OPTIMERA LATVIA” likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA “OPTIMERA LATVIA” pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs. Lūdzam ievērot, ka videonovērošanas procesa specifikas dēļ nav iespējams izdzēst noteiktas personas datus, kā arī videonovērošanas procesa specifikas dēļ mēs nevaram garantēt, ka Jūsu tiesību ierobežot personas datu apstrādi īstenošana būs iespējama pilnībā, jo datu vākšana notiek automātiski, un Jūs nevarēsiet izpildīt Jūsu uzdevumus vai saņemt pakalpojumus no mums bez kļūšanas par videonovērošanas objektu.

Persona var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē SIA “OPTIMERA LATVIA” birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA “OPTIMERA LATVIA” pārliecinās par personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.SIA “OPTIMERA LATVIA” atbildi personai nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai e-pastā, pēc iespējas ņemot vērā personas norādīto atbildes saņemšanas veidu.SIA “OPTIMERA LATVIA” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un personas iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Saziņa ar personu

SIA “OPTIMERA LATVIA” veic saziņu ar personu, izmantojot personas norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi). Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi SIA “OPTIMERA LATVIA” veic uz noslēgtā līguma un/vai izrakstītā rēķina pamata (piemēram, pakalpojumu piegādes vai izmaiņu saskaņošana, informācija par rēķiniem u.c.).